Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

Geniş içeriğe sahip otomobil sitemiz www.Otoyolcu.com’u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.. Siz değerli kurumsak üyelerimizi tanıyabilmek, ihtiyaçlarınıza kısa sürede cevap verebilmek ve gerçekçi bir yayını iletebilmek adına kurumsal üyelik sistemi kullanıyoruz. Bu nedenle Otoyolcu.com’un belli bölümlerini kullanabilmek için kurumsal üye olmanız ve üye olabilmeniz için de aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeniz gerekiyor.Kurumsal Üyelik sisteminin sizlere sunmuş olduğu farkları kısa sürede anlayacağınızı belirterek Otoyolcu.com ailesine hoş geldiniz diyoruz.


1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), Otoyolcu Bilişim Teknoloji Aracılık Ve Ticaret Limilited Şirketi (bundan böyle Otoyolcu.com olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.otoyolcu.com internet adresinde ürün alımı, satışı veya kiralama yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya ÜYE olarak anılacaktır) ile Otoyolcu.com arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. www.otoyolcu.com kurumsal üyeliğiniz “kurumsal üyelik formunu” eksiksiz doldurmanızın ardından aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder.Kurumsal Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz, doğru ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur.

3. KULLANICILAR, işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

4. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusunun tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, Otoyolcu.com tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5. Otoyolcu.com , SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Otoyolcu.com, önceden bir bildirime veya her hangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, Otoyolcu.com web sitesinin kullanım amacını, şeklini ve usullerini, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini, verilen hizmetleri, değiştirebilir, sizden bilgi ve belgeler talep edebilir, Web sitesini iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, sizin web sitesini kullanmanızı engelleyebilir. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da Otoyolcu.com mesul tutulamaz.

6. KULLANICILAR, www.otoyolcu.com içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel olarak hazırlanan sayfaları ve ön plan alanlarını kullanabilirler. Bu tip hizmetleri tercih eden üyelerimiz, bununla ilgili ayrıştırılmış ücretleri ödemek mecburiyetindedirler. KULLANICILAR’a tahsis edilen alanlarda mevzuatın gerektirdiği kullanıcı bilgilerinin güncel, tam ve doğru olarak bulundurulması sorumluluğu KULLANICILAR’dadır.

7. Aksi belirtilmediği takdirde, Otoyolcu.com ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretleri Türk Lirası olarak hesaplayacak ve tahsil edecektir. KULLANICILAR, Otoyolcu.com üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satım ve kiralamadan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı kabul ve beyan eder. Otoyolcu.com, web sitesinin KULLANICILAR tarafından ne şekilde kullanılacağını, KULLANICILAR’ın birbirleriyle ne şekilde iletişim kuracaklarını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, web sitesinin hangi fonksiyonları yerine getireceğini, içeriğin kapsam ve niteliğini belirlemeye, web sitesi üzerinden yapılacak alım satımlara ve kiralamaya ilişkin koşul ve sınırlar koymaya, istediği zamanda ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve web sitesinin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. KULLANICI, Otoyolcu.com’un bu yetkisini kabul etmiş ve buna uygun hareket etmeyi taahhüt etmiştir.

8. www.otoyolcu.com siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz. Otoyolcu.com, www.otoyolcu.com üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı yanıltmaya yönelik eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren kullanıcıların tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

9. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak www.otoyolcu.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

10. Otoyolcu.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

11. www.otoyolcu.com’un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri Otoyolcu.com tarafından saklanacaktır.

12. Üyelikleri, sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICILAR dışında, üyeliklerini iptal eden KULLANICILAR, Otoyolcu.com kullanıcı destek hattına başvurma suretiyle üyeliklerini yenileyebilirler.

13. Otoyolcu.com tüm iyi niyetine ve çalışmalarına rağmen, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

14. www.otoyolcu.com' un amacı, herkesin ilan verebileceği 24 saat açık bir sanal oto kiralama pazarı hizmeti sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse üyelerin girdileri yönünden www.otoyolcu.com'a hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, Otoyolcu.com’un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

15. İsim veya marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz. KULLANICI, web sitesini haksız rekabet yaratmak, diğer üyelere zarar vermek, rakiplerini zor duruma düşürmek, kara para aklamak amacıyla veya yasal olmayan, kanunen yasak, ahlaka aykırı mal ve hizmet işlemleri yapmak için kullanamaz. KULLANICI, web sitesi kanalıyla yapacağı her bir işlemin, ilgili hukuk düzeninin koyduğu ithalat, ihracat, gümrük, kambiyo, standartlar hakkındaki hükümler de dahil olmak üzere tüm mevzuata uygun olacağını, gerekli tüm izin ve ruhsatları alacağını, yasalara aykırı davranmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

16. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple Otoyolcu.com’a rücu kesinlikle mümkün değildir. Üye, Otoyolcu.com’un ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, web sitesini sadece kendi ihtiyacı için kullanabilir. Web sitesini gelir elde etmek amacıyla veya başka amaçlarla başkalarına kullandıramaz.

17. www. otoyolcu.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile Otoyolcu.com’un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, www. otoyolcu.com’daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, Otoyolcu.com’un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve www. otoyolcu.com’a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder. Otoyolcu.com sadece, kendisine sunulan bilgilere göre, sisteme dahil diğer üyelerin gerçekten var olduğuna kanaat getirdiğini ve bu nedenle bu kişilerin fiktif kişiler olmadığını garanti eder. Otoyolcu.com, Üye’yle diğer üyeler arasındaki ilişkiler nedeniyle hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Otoyolcu.com hiç bir şekilde, diğer üyelerin KULLANICI ile sözleşme yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını, verilen malların ayıpsız olacağını ve benzer diğer hususları garanti etmez. Otoyolcu.com, KULLANICI’nın gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiç bir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı KULLANICI’ya aittir.

18. Otoyolcu.com’un tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, alt yapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, Otoyolcu.com hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez. Otoyolcu.com, web sitesini mevcut haliyle KULLANICILAR’ın kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiç bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden Otoyolcu.com’un, işbu sözleşme altında açıkça taahhüt ettiği hususlar dışında KULLANICILAR’a karşı hiç bir sorumluluğu yoktur. KULLANICI, sözleşmenin ihlal edildiği ve/veya kendisinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı iddialarıyla veya diğer sebeplerle Otoyolcu.com’dan hiç bir talepte bulunamaz.

19. Otoyolcu.com ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

20. Otoyolcu.com, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu sözleşme kapsamında Üye’ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) Üye’ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

21.Kullanıcı otoyolcu.com sistemini kullanabilmesi için güncel vergi levhasını sisteme yüklemek zorundadır

22.Otoyolcu.com,gelen bütün rezarvasyon taleplerini sms yolu ile kullanıcıya iletecektir. Kullanıcı gelen rezervasyonlara cevap verme ile sorumludur.Cevap verme süresi sabah 10:00 ile 18:00 saatleri arasında 15 dakikadır. Belirtilen süreler içinde cevapladırılmayan rezervasyon taleplerine ilişkin ilanlar askıya alınacak ve arama sonuçlarında görüntülenmeyecektir. Askıya alınan ilnadan sonra kullanıcı 24 saat içinde otoyolcu.com kurumsal üye paneline giriş yapmadığı takdirde ücretli paket satın almış olsa dahi bütün ilanları askıya alınacaktır. ilanların askıya alınma sebebi otoyolcu.com sisteminden rezervasyan yapmak isteyen ziyaretçilere daha iyi bir deneyim ve hizmet sunmak.

23.Kullanıcı telefon numarasını ve mail adresini doğrulaması gerekmektedir. Sms gönderim sisteminde sorun yaşanması halinde rezervasyon talepleri mail yoluyla gönderilecektir

24.İşbu sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri yazılı bir bildirimde bulunarak ve fakat bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Ancak, fesih bildiriminin Otoyolcu.com’a ulaştığıana kadar satın alınmış olan üyeliklerden OTOYOLCU.COM Otoyolcu.com alacakları tam olarak ödenir. Peşin ödenmiş üyelik hizmetlerinden iade yapılmaz.

25. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda Hatay mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkilidir. Bu uyuşmazlıklarda, Otoyolcu.com’un defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. Taraflar, elektronik ortamda ve web sitesi üzerinden gercekleştirilen işlemlere ait, Otoyolcu.com tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının da kesin delil niteliği taşıyacağı konusunda mutabık kalmışlardır


Yirmibeş (25) maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.

OTOYOLCU BILIŞIM TEKNOLOJI ARACILIK VE TICARET LIMITED ŞIRKETI CIGDEDE MAH. MEHMET ASLAN CAD. NO:139 SAMANDAG/HATAY 0 (532) 300 20 31 - Hafta içi 09:00 ile 18:00 arası
Ödeme seçenekleri